INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) JetSim informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych
Administratorem danych jest Horcha Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Sadowej 21 (05-825 Grodzisk Mazowiecki), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000371294, posiadającą numer NIP 5291788833, REGON 142689307, kapitał zakładowy 5.000 zł, w imieniu której działa: Adam Boniecki – Prezes Zarządu oraz Elżbieta Boniecka – Vice Prezes Zarządu.

II. Kategorie danych osobowych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. JetSim przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez JetSim w następujących celach:

  • wykonania i na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z JetSim (podstawą prawna przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  • w celu realizacji umów z osobami prawnymi, które są zainteresowane współpracą z JetSim
  • w celu kontaktu z osobami, które pozostawiają swoje dane drogą mailową.

IV. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla JetSim oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

  • podmiotom i organom, którym JetSim jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu JetSim i na podstawie zawartej z Kancelarią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu JetSim, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VI. Źródło pochodzenia danych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

VII. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego JetSim w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

VIII. Obowiązek podania danych osobowych Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie usługi lub umowy, w tym uniemożliwić wykonanie obowiązków prawnych w tym dot. kwestii finansowych oraz podatkowych.

TOP